דרשות

דרשה לבר מצווה פרשת חיי שרה

נכתב ע"י יוחאי שורק - כפר עציון בתאריך 1/3/2017

בפרשת השבוע מסופר על בחירתה של רבקה לאישה ליצחק. כאשר העבד פוגש אותה כתוב עליה: “והנערה טובת מראה מאד…” גם על רחל ושרה מסופר על יופיין, אך עבד אברהם קובע אמת מידה אחרת למציאת האישה הראויה.

אמנם חז”ל בגמרא (תענית ד.) מבקרים את מעשהו של העבד:

“אמר ר’ שמואל בר נחמני אמר ר. יונתן: שלושה שאלו שלא כהוגן לשניים השיבום כהוגן לאחד
השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן: אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש ויפתה הגלעדי. אליעזר עבד אברהם דכתיב “והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וגו’ יכול אפילו חיגרת, אפילו סומאת, השיבוהו כהוגן ונזדמנה לו רבקה”. שעבד אברהם ביקש מה’ נס מקרי “הקרה נא לפני” והוא היה עלול למצוא אישה שאינה מתאימה, וזימן לו הקב”ה את רבקה שהייתה ממשפחת אברהם וגם יפה וגומלת חסדים.”

ואמונם התנאי שקבע אליעזר היה נדיר, והיה עקרוני לאופייה של האישה המבוקשת כפי שמביא הרש”ר הירש בפרושו לפרשתנו:

ועולם הסימן בו ביקש אליעזר להעביר את האישה ההוגנת ליצחק, שייך לאותן מידות אופי, המהוות עד היום הזה סימן מובהק לזרע יצחק ורבקה, ואנחנו כוללים אותו בשם “גמילות חסד”. אותו אהבת הבריות המוכנה להיות לעזר מיד ובכל מקום, אותה מידה שרק בשליחות בני אברהם החלה מפלסת לה נתיב במישרין ובעקיפין, גם בעולם החיצוני”.

כאשר חיפשתי את מצוות גמילות חסדים בספר החינוך ובספר המצוות לרמב”ם, מצאתי שאין היא מצווה מיוחדת לעצמה, אלא היא בלולה במצות צדקה ובמצות הליכה בדרכי ה’ .

ספר החינוך כותב על מצוות צדקה (מצווה תעט) :
“לעשות צדקה עם הצריר אליה בשמחה ובטוב לבב…  כי אף בעשירים גדולים, תתקיים גם כן מצות הצדקה לפעמים, כגון עשיר שהוא במקום שאין מכירים אותו… וכלל העניין שכל המהנה את חברו, בין בממון , בן במאכל, בין בשאר צרכיו, או אפילו בדברים (דבורים) טובים ניחומים בכלל מצות הצדקה הוא …”

ואמנם בפרשתנו אנו מוצאים שזהו המבחן שעשה עבד אברהם לנערה שחיפש עבור יצחק. כאשר ביקש ממנה העבד להשקותו , רבקה לא הפנתה אותו לדרכו, והלא יכלה להגיד לו : “שאב לעצמך” אלא היא ממלאת את בקשתו. ואף מעבר לזאת, באשר היא רואה את הצורך בכך, היא משקה גם את הגמלים, ואינה מבקשת שכר למרות שהאיש בא עם גמלים עמוסים כל טוב.

רוחב לב נוסף היא מגלה כאשר האיש שואל על מקום “ללון” שלפי רש”י בקשתו היא על לינת לילה אחד, ורבקה מציעה לו “מקום ללון” – להרבה לילות.

והרמב”ם בהלכות מתנות עניים (פרק י’ הלכה א’) אומר:
“חייבים אנו להיזהר במצות הצדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר: כי ידעתיו למען יצווה את בניו לעשות צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת, אלא בצדקה שנאמר: בצדקה תכונני. ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה שנאמר: “ציון במשפט תפדה ושביה צדקה” .

דרכים נוספות לגמילות חסדים הן במסכת מצוות הליכה בדרכי ה’ כמו שאומר ספר החינוך (מצווה תרי”א) :
“שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך הישר והטוב בכל כחנו ולהטות כל דברינו אשר בייננו ובין זולתנו, על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך ה, וזה חפצו מבריותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הון ועל זה נאמר והלכת בדרכיו…”

ומפורטים הדברים בגמרא במסכת סוטה (דף י”ד.)
“מהו שכתוב אחרי ה’ אלקהיכם תליכן? וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי שכינה…” אלא כהלך אחר.

    גודל פונט