דרשות

דרשת בר מצווה מסורתית – הנחת תפילין לבר מצווה

נכתב ע"י אתר בן 13 בתאריך 1/3/2017

הורי האהובים, אורחים נכבדים, קהל קדוש!

יום זה הוא קודש עבורי בהיכנסי לעול המצוות. אני גאה להיות חלק מאומה מפוארת ולהצטרף למניין עם קדושים.
לא לחינם נחשבת הנחת התפילין לאחת המצוות החשובות בתורה. מצווה זו מקפלת בתוכה ארבעה עיקרים:
א.ראשית הווייתנו כעם שהרי אנו מניחים תפילין זכר ליציאת מצרים שנאמר: “כי ביד חזקה הוציאך ה’ ממצרים”.
ב. מצוות ישוב הארץ שזכינו בה ברוך ה’ בדורות האחרונים. שנאמר: והיה כי יביאך ה’ אל ארץ הכנעני והחתי והאמורי כאשר נשבע לך.
ג. חינוך הבנים . “והיה כי ישאלך בנך לאמור מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה’ ממצרים” ועוד נאמר: “ושיננתם לבניך ודברת בם”.
ד.קבלת עול מלכות שמים: כתב רבינו יונה ז”ל (ברכות יד) בביאור מאמרם: “הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא עול מלכות שמים שלימה”. טעם הדבר, מפני שבתפילין שבראש אדם משעבד לבורא יתברך הנשמה שהיא במוח, והתפילין שבזרוע אדם משעבד גופו, ומפני כך ציוו לשים אותם כנגד הלב, שהלב הוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור את הבורא וימעיט הנאותיו. וכך נפסק גם להלכה בשולחן ערוך: יכוון בהנחתם שציוונו הקב”ה להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצריים וכו’, וישעבד להקב”ה הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות. נמצא שמהות התפילין הוא השתעבדות שלימה לרצונו יתברך.

הרמב”ם ז”ל כתב, שכל זמן שהתפילין בראשו ובזרועו של אדם, הוא עניו וירא שמים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר מחשבות רעות, אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק.
בזוהר הקדוש כתוב, שע”י התפילין האדם כובש את יצרו, וכך הוא נעשה משכן ומרכבה לו ולמלכותו יתברך. והנה, על-ידי שמלכות שמים חלה עליו, זוכה הוא עצמו להיות בבחינת “מלך”. כמו שנאמר: “מלך אסור ברהטים”.

בנוסף התפילין מעידות על האדם שהוא יהודי “על-פי שני עדים יקום דבר”, ושני עדים יש לברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא: מילה ותפילין. אות נוסף הוא השבת, ולכן בשבת אין מניחים תפילין.

תפילין של יד מונחים על הקיבורת כנגד הלב, אך הכתוב קרא למקום ההוא “על ידך” כדי שנבין שהעיקר הוא לקשר את המחשבה עם המעשה. על-כן את האות שלפני הלב קושרים על היד, להורות כי צריך מייד לקשר מחשבת הלב עם מעשה היד, ולא תהיה מעשה הטוב בלי כוונה הראויה אל המעשה ולא מחשבה לבדה בלי מעשה.

תפילין של ראש מונחים על הראש ולא על המצח. שני סוגי עיניים יש לאדם: עיני בשר, הן מכשיר ביד היצר, ועיני השכל, המביטות למרחוק. תפילין של ראש, המונחות במקום שבו נמצא המוח, ניתנו לנו כדי שלא נביט אל מראה העיניים, המפתה אותנו לדבר עבירה, אלא אל מה שבין העיניים – עיני השכל. מי שמשתף את שני סוגי העיניים האלו יירא את ה’ ויסור מרע, ולא יניח את לבו לילך אחר עיניו.
נמצא, שבעת שאנו מניחים תפילין אנו מסובבין במצוות.

שמח אני על הזכות שניתנה לי לעטור בתפארה את זרועי וראשי ולהמשיך השלשלת הארוכה והמפוארת.

קהל קדוש! מבקש אני להביע את תודתי העמוקה להורי המובילים אותי בדרך האמת, המעניקים לי חום ואהבה אני תקווה שתמיד אפאר את משפחתי בתורה ומעשים טובים.
תודה לכם שבאתם להשתתף בשמחתי.
ברוכים תהיו!

גודל פונט