דרשות

דרשה לבר מצווה פרשת יתרו

נכתב ע"י אלעזר רבינוביץ - כפר עציון בתאריך 1/3/2017

שבת שלום.

בלב הפרשה שזכיתי לקרוא השבת בבית הכנסת מופיעה התגלות ה’ לבני ישראל וציווים בעשרת הדברות.

עשרת הדיברות נפתחים בפסוק “אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים”. שואל המדרש “אלוקיך למה נאמרו עשרת הדברות בלשון יחיד? ” מדוע לא נכתב בלשון רבים: אנכי ה’ אלוקיכם, לא יהיה לכם אלוקים אחרים, זכרו את יום השבת, לא תרצחו וכו’.

ועוד קושיה מביא האבן עזרא: ” שאלני רבי יהודה הלוי, מנוחתו כבוד, למה הזכיר ‘אנכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים’ ולא אמר אשר עשיתי שמים וארץ?”

מדוע כאשר ה’ מצווה אותנו הוא בוחר לתאר עצמו כגואל ממצרים ולא כבורא עולם ? לכאורה בריאת עולם , יצירת יש מאין מעידה על גדולת ה’ הרבה יותר מניסי יציאת מצרים
תשובה לשאלה זו נעוצה בהבנת הייחוד של יציאת מצרים, מה יציאת מצרים באה לחדש לנו באמונה ובהבנת הנהגת ה’ בעולם.

ר’ יהודה הלוי בספרו הכוזרי מביא את דעת הפילוסופים בהבנתם את יחס ה’ לבוראיו, וכך כותב
“.. נמצא שאין האלוקים מכיר אותך ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך וכל שכן אינו שומע תפילותיך ולא רואה את תנועותיך..” גם הפילוסופים שהכירו בכך שה’ ברא את העולם (חלקם טוענים שהעולם קדמון) טענו שאין קשר בין האלוקים לבין בוראיו. במילים אחרות אין השגחה בעולם לא כל שכן השגחה פרטית לכל אדם ואדם.
בבריאת העולם אנו עדים לכך שה’ הוא היוצר הוא הבורא, אך ביציאת מצרים אנו עדים להתערבות ה’ במעשי הבריאה והשגחתו על עמו: ה’ משנה חוקי טבע בכדי להוציא את העם שבחר משעבוד, קורע את הים , מוליך אותם במדבר , נלחם את מלחמתם, נותן להם את המן.

יציאת מצרים היא ההוכחה לעולם כולו כי קיים קשר הדוק בין ה’ וציוויו לבין עמו
לכן בעשרת הדיברות שעניינם הדרכת ה’ כיצד לחיות ולנהוג בעולם הזה בכל תחום ותחום, התורה היא גילוי רצונו של ה’ בעולם וישראל מצווים לחיות על פיה, מתגלה ה’ דווקא בתואר “אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים”- תואר שמעיד על השגחת ה’ על עם ישראל
במעמד הר סיני מתגלה דבר יותר גדול, לא רק השגחה חד צדדית של ה’ אל עמו אלא קשר לכל אחד ואחד בעם ישראל . במעמד הר סיני ה’ מצווה כל אדם ואדם באופן פרטי על המצוות והופך את ההשגחה לקשר אישי של כל אדם עם אלוקיו על כן נאמרות עשרת הדיברות  בלשון יחיד כפי שמתאר המדרש:
“נראה להם כדמות שיש לה פנים מכל מקום, אלף בני אדם מביטים בה והיא מבטאת בכולם כך הקב”ה כשהיה מדבר כל אחד ואחד מישראל היה אומר עימי היה מדבר הדיבור” .

בר מצווה הוא הזמן בו אני מקבל עליי עול מצוות. עול זה נושא עימו קשר אישי ורציף עם ה’
קשר המעיד על השגחה ואכפתיות של ה’ ממני וממעשי.

יהי רצון שאזכה לעובדו באמת לשמור מצוותיו וללכת בדרכיו .

“טוב להודות לה’ ולזמר לשמך עליון” .

תודה לבורא עולם על כל החסד והאמונה שנתן בי יהי רצון שמצוותיו ומידותיו יהיו אור לרגלי
תודה להורי שיום יום וכל רגע מאירים לי את דרכי ונמצאים תמיד כשצריך אותם- אני אוהב אתכם.

תודה לסביי וסבותיי שתמיד תמיד מפנקים ומחבקים ובשבילם אני הכי טוב בעולם, ולכל האורחים הנכבדים שהגיעו מרחוק ומקרוב תודה רבה שהשתתפתם בשמחתי.

ערב טוב ושבוע טוב.

    גודל פונט