תקנון אתר - חנות מזכרות ומתנות לבר/בת מצווה

swiss luxury brand include luxury https://wellreplicas.to/. buy 100% authentic luxury nlg.to with a 2 year warranty and free ground shipping! cheap ap watch replica absolutely has qualification to compare with the masterpiece of palace-level art.. best noob replica potential buyers will undoubtedly take advantage of the website. this website is swiss https://www.redditwatches.com supplier. https://pl.watchesbuy.to available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches. swiss www.silkshome.com targeted to enhancing ultra-thin computer hardware bits. have a good number of high- skill https://www.cartierreplica.ru. have a good number of high- skill bdsmtube.to cheap carolina herrera. who sells the best https://www.ditareplica.ru/ is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement.

תקנון אתר – חנות מזכרות ומתנות לבר/בת מצווה

חנות מזכרות ומתנות לבר/בת מצווה

תקנון האתר

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

"פעולה באתר":   כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בתקנון ובתנאים באתר.

"מבצע פעולה באתר":   כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

האתר פורטל בר/בת מצווה הנו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת גילן פרסום ואינטרנט בע"מ . ח.פ 512165887, מרחוב בצרי 8, פתח תקווה, טלפון: 073-7598845.

האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת (להלן: "המוכרים") בשיטת המכירות הקבוצתיות או הפרטיות ומבצעים שונים (להלן: "שיטות המכירה"), כל זאת במחירים ובתנאים כפי שיפרסמו מעת לעת על באתר.

למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. המוצרים המוצעים למכירה בכל שיטות המכירה, מוצעים על ידי המוכרים השונים ולא על ידי החברה.

החברה מעמידה לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה.

האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

החברה זכאית להעניק למוכרים שונים, על פי שיקול דעתה, שירותי גביה וסליקה, בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי, בכל הנוגע לגביית התשלום עבור מוצרים אשר נמכרו למבצעי פעולה באתר (להלן: "שירותי סליקה").

במקרה של הענקת שירותי סליקה למוכרים שונים, תציין החברה באתר כי התשלומים המשולמים עבור רכישת המוצרים הרלוונטיים ישולמו ישירות לחברה, וזאת מבלי להטיל על החברה כל אחריות שהיא ו/או מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת על המוכרים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין בכל הנוגע למוצרים ו/או לאספקתם.

הזכות לרכוש ולהשתתף בשיטות המכירה באתר:

רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

השתתפות במכירות אסורה על עובדי החברה ועל עובדי ומנהלי המוכרים או מי מטעמם, ועל בעלי חנויות וסוחרים.

החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות בחלק מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

במידה וכרטיס האשראי חויב, רשאית החברה לבטל את המכירה ולבטל את חיוב כרטיס האשראי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך להשתתף בחלק מהמכירות ולמנוע ממך להגיש הצעות ולהימנע מהספקת המוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:א.         אם מסרת פרטים שגויים.

ב.         אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים;

ג.          אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ד.         אם המזמין אינו בעל כרטיס האשראי וזאת למרות שכרטיס האשראי חויב (במקרה זה יזוכה כרטיס האשראי במהלך 3 ימי עסקים מהיום שבו נודע לחברה כי המזמין אינו בעל כרטיס האשראי).

ה.         אם המזמין הינו חברה בע"מ.

המוצרים המוצגים באתר:

באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: "המוצרים") מאת והמשווקים הן בשיטת המכרזים והן במכירות קבוצתיות כל זאת במחירים ובתנאים שיפורסמו.

כאמור, החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. החברה מעמידה לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה.

בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי המוכרים.

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר של המוצרים נמסרים על-ידי המוכרים ובאחריותם.

החברה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על המוכרים.

החברה אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי המוכרים, וממליצה על הרוכש לבדוק את המוצרים בהם אתה מעוניין קודם להתקשרות.

במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לך או לכל אחד אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור באתר.

המוכרים המציעים את מוצריהם למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יתוארו במדויק ויימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין, רשאים המוכרים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל והמוכר יזכה את כרטיס האשראי שלך.

מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

רישום באתר:

עת הרישום לאחת משיטות המכירה יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

    גודל פונט